Courtney Barnett – “Everybody Here Hates You”

https://youtu.be/ugUFu8XUjgA

メルボルンのインディロック・シンガー Courtney Barnett が、 先週リリースしたシングル “Everybody Here Hates You” のビデオクリップも公開しました。